Team PowerGo

Ivo van Dam
Chief Technology Officer

Bert Deekens
Relatiemanager

Paul Sieljes
Projectmanager

Richard Bakker
Relatiemanager

Robert Lelyveld - Asset Manager PowerField PowerGo

Robert Lelyveld
Asset manager

Selina Groenveld - Communicatie PowerField PowerGo

Selina Groenveld
Communicatie